Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Από τις 25-5-2018, τέθηκε σε εφαρμογή ο νέος Κανονισμός 2016/679/ΕΚ σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, με κύριο στόχο την ενίσχυση της προστασίας αυτής σε όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε.


Οι τεχνολογικές εξελίξεις και η παγκοσμιοποίηση έφεραν νέες προκλήσεις όσο αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Τα προσωπικά δεδομένα είναι τμήμα της καθημερινότητας των φυσικών προσώπων επειδή συμβάλουν σε αυτήν ή επειδή είναι απαραίτητα για την εμπορική και λειτουργική δραστηριότητα των επιχειρήσεων και της οικονομίας συνολικά. Παρόλα αυτά η προστασία των φυσικών προσώπων σε σχέση με την ‘επεξεργασία’ των προσωπικών τους δεδομένων είναι θεμελιώδες δικαίωμα του καθενός και για τον λόγο αυτό πρέπει να έχουν πλήρη έλεγχο και πρόσβαση σε αυτά.

Α. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ

Για την εταιρία μας η προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι βασική αρχή και παράγοντας εμπιστοσύνης για τους εργαζόμενους, τους πελάτες και προμηθευτές μας.


Η εταιρία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ ιδρύθηκε το 1922 στη Θεσσαλονίκη και έκτοτε κατέχει ηγετική θέση στην ελληνική αγορά στους τομείς της δραστηριότητάς της.


Η εταιρεία κατασκευάζει, διασκευάζει, διανέμει και υποστηρίζει μεγάλο εύρος προϊόντων αυτοκινητοβιομηχανίας όπως αυτοκίνητα, φορτηγά, λεωφορεία, γεννήτριες, κινητήρες diesel, σκάφη, εξωλέμβιες μηχανές, αγροτικά, χωματουργικά και βιομηχανικά μηχανήματα, μπαταρίες, λιπαντικά και ελαστικά.


Η Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ μας σεβόμενη τον νέο Κανονισμό και τα προσωπικά σας δεδομένα, προβαίνει σε άμεση εφαρμογή του. Στο πλαίσιο αυτό, σας ενημερώνουμε για τα βασικά σημεία της σχετικής νομοθεσίας, προκειμένου να συνεχίσουμε την μεταξύ μας συνεργασία.

Β. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

Στο πλαίσιο της συνεργασίας μας συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα με στόχο την καλύτερη οργάνωση της μεταξύ μας σχέσεως, την εξυπηρέτηση και την ενημέρωσή σας. Πληροφορίες- Δεδομένα που συλλέγουμε είναι ενδεικτικά : όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, θέση εργασίας, φύλο, ΑΦΜ, αριθμό Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, ημερομηνία και τόπο γεννήσεως, e-mail, τηλέφωνο κ.α.


Σε κάθε περίπτωση συλλέγουμε δεδομένα μόνο κατόπιν δικής σας συναινέσεως. Επίσης, δεν τα μεταφέρουμε και δεν τα μεταδίδουμε σε τρίτους, χωρίς προηγούμενη δικής σας άδεια. Ενδεχόμενη βέβαια είναι η μεταφορά τους σε τρίτα άτομα ή φορείς προκειμένου να μην υφίστανται δυσλειτουργίες κατά την εκτέλεση της μεταξύ μας συνεργασίας.

Γ. ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται και χρησιμοποιούνται για συγκεκριμένους και ειδικά αναφερόμενους μόνο σκοπούς. Ειδικότερα :


1. Εάν είναι αναγκαίο για την κατάρτιση και εκτέλεση σύμβασης στην οποία είστε συμβαλλόμενο μέρος
2. Εάν έχουμε έννομο συμφέρον να το πράξουμε
3. Προκειμένου να ενημερώνεστε για νέα προγράμματα, δράσεις και ενέργειές μας4.
4. Προκειμένου να συμμετέχετε σε έρευνες ικανοποίησης ικανοποίησης πελατών κατόπιν συναίνεσής σας

Δ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο προκειμένου να ανταποκριθούμε και να εκπληρώσουμε τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς μας.


Καταρχήν λοιπόν τα στοιχεία αυτά θα διατηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια και μέχρι τη λύση της μεταξύ μας συμβάσεως/ συνεργασίας και για το χρονικό διάστημα το οποίο απαιτεί η νομοθεσία για φορολογικούς λόγους. Συνεπώς μετά το πέρας αυτής προβαίνουμε σε διαγραφή τους. Μόνο κατ’ εξαίρεση θα συνεχίσουμε να επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, μετά τη λήξη αυτής και συγκεκριμένα


1. Για στατιστικούς σκοπούς
2. Πληροφορίες που είναι απαραίτητες προκειμένου να ανταποκριθούμε σε νομοθετικά επιβαλλόμενες υποχρεώσεις μας
3. Δεδομένα που είναι αναγκαία για την άσκηση νομικών μας αξιώσεων

E. ΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό προβλέπονται και κατοχυρώνονται διευρυμένα δικαιώματα σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα.


1.Δικαίωμα πρόσβασης : Έχετε τη δυνατότητα να ενημερώνεστε για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την εταιρεία μας, καθώς και δικαίωμα να λάβετε αντίγραφο αυτών.
2. Δικαίωμα Διόρθωσης : Έχετε το δικαίωμα να προβείτε σε ενημέρωση και διόρθωση ενδεχόμενων λαθών σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα
3. Δικαίωμα Διαγραφής : Δύνασθε να αιτηθείτε τη διαγραφή των δεδομένων σας από την εταιρεία μας. Κατ’ εξαίρεση μπορούμε να αρνηθούμε τη διαγραφή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
4. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας : Έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων από την εταιρεία μας
5. Δικαίωμα στη φορητότητα : Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή, τα προσωπικά δεδομένα που μας έχετε παράσχει σχετικά με εσάς.
6. Δικαίωμα εναντίωσης : Έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας σχετικά με συγκεκριμένους σκοπούς, πχ εμπορικούς, διαφημιστικούς, στατιστικούς).


Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την πολιτική απορρήτου της εταιρείας μας, καθώς και για την άσκηση των ως άνω αναφερόμενων και περιγραφόμενων δικαιωμάτων σας, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της εταιρείας μας κο Βλάχο Απόστολο μέσω ηλεκτρονικής φόρμας στον εταιρικό μας διαδικτυακό τόπο http://www.petropoulos.com, στο email petropoulos@prostasiadedomenon.gr ή μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας στον αριθμό 211 11 33 583.


Σε κάθε περίπτωση, δύνασθε να προβείτε σε καταγγελία ενώπιον της Αρχής Προσωπικών Δεδομένων, εφόσον φρονείτε ότι η συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων σας συντελείται κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΕΛΑΤΗ – ΦΟΡΜΑ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Παρακαλούμε να διαβάσετε με προσοχή τα παρακάτω ενημερωτικά στοιχεία που προβλέπονται από το νόμο για τη διαχείριση των προσωπικών σας στοιχείων και, εφόσον συμφωνείτε, να υπογράψετε το έντυπο της συγκατάθεσης. Η ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. (Υπεύθυνη Επεξεργασίας) σας ευχαριστεί για τη συνεργασία.


H εταιρεία μας τηρεί όλες τις αρχές ασφαλείας, ακεραιότητας και απορρήτου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών μας. Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα των πελατών μας μόνο στις περιπτώσεις που αυτό είναι αναγκαίο για την παροχή υπηρεσιών σε αυτούς και την εξυπηρέτηση των κατωτέρω νόμιμων σκοπών επεξεργασίας.


Σκοποί Επεξεργασίας

Η εταιρεία διατηρεί περιορισμένο αριθμό πληροφοριών ( πχ ονοματεπώνυμο, επωνυμία και έδρα εταιρείας που παραχωρεί το αυτοκίνητο στο φυσικό πρόσωπο, όταν αυτό ανήκει σε εταιρεία στοιχεία επικοινωνίας όπως τηλέφωνο, e-mail, διεύθυνση κατοικίας, ΑΦΜ, αριθμός δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, πληροφορίες από αξιολογήσεις, πληροφορίες χρήσης και συντήρησης των αυτοκινήτων της μάρκας) για κάθε πελάτη για τους ακόλουθους σκοπούς επεξεργασίας:


1. την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών,
2.τη διαπίστωση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών μέσω της επεξεργασίας μελετών και ερευνών αγοράς,
3. για σκοπούς διαφήμισης, όπως για την παροχή προσαρμοσμένων διαφημίσεων, περιεχομένου διαφημιζόμενων, καθώς και για την αποστολή προωθητικών μηνυμάτων επικοινωνίας, αφού δώσετε την ξεχωριστή συναίνεσή σας εφόσον απαιτείται
4. για την αξιολόγηση και την ανάλυση της αγοράς, των πελατών, των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, προκειμένου να μας βοηθήσετε να κατανοήσουμε καλύτερα, μέσω στατιστικών διεργασιών όπου απαιτείται, περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους πελάτες μας, ώστε να σας προσφέρουμε τις πιο συναφείς επικοινωνίες, υπηρεσίες και εμπειρίες.
5. για να ζητήσουμε την άποψή σας σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας και τη διεξαγωγή ερευνών πελατών, αφού δώσετε την ξεχωριστή συναίνεσή σας εφόσον απαιτείται,
6. για την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι καταναλωτές χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες μας και τα προϊόντα μας, προκειμένου να μπορούμε να τις βελτιώσουμε και να αναπτύξουμε νέα προϊόντα και υπηρεσίες,
7. για άλλο σκοπό, αφού δώσετε τη συναίνεση σας ειδικά γι’ αυτό το σκοπό


Βασικές Αρχές Επεξεργασίας

1. Νόμιμη συλλογή και επεξεργασία
Η εταιρεία συγκεντρώνει και επεξεργάζεται μόνο εκείνα τα δεδομένα των πελατών της που είναι συναφή και αναγκαία για την εξυπηρέτηση των σκοπών επεξεργασίας, όπως αναφέρονται ανωτέρω και μόνο για τους σκοπούς αυτούς.

2. Ακρίβεια δεδομένων
Η εταιρεία τηρεί ακριβή και ενημερωμένα δεδομένα, τα οποία και συγκεντρώνει από τους πελάτες της. Σε περίπτωση που διαπιστώσετε ανακρίβεια ή ανάγκη επικαιροποίησης των δεδομένων σας, μπορείτε να αιτηθείτε τη διόρθωση ή/και επικαιροποίηση αυτών, αποστέλλοντας τα ενημερωμένα στον οικείο εξουσιοδοτημένο έμπορο της Jaguar ή Land Rover ή στις παρακάτω διευθύνσεις:


Προς : Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ

Ιερά Οδός 96-104

104 47, Αθήνα

Τμήμα Service Jaguar Land Rover

jlrservice@petropoulos.com


3. Ποιοι θα χρησιμοποιούν τα δεδομένα

Ενδέχεται να επεξεργασθούμε τις πληροφορίες σας εσωτερικά στο πλαίσιο της επιχείρησής μας στις σχετικές ομάδες, όπως, ενδεικτικά, στην ομάδα εξυπηρέτησης πελατών, στην ομάδα νομικών θεμάτων, στην ομάδα οικονομικής διαχείρισης και στην ομάδα πωλήσεων και, στις περιπτώσεις που έχετε επιλέξει να λαμβάνετε μηνύματα μάρκετινγκ, στις ομάδες μάρκετινγκ. Επίσης, μπορεί να γίνει επεξεργασία δεδομένων σας αποκλειστικά στους ακόλουθους φορείς, και μόνο στο βαθμό που αυτό θα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση των Υπηρεσιών μας :


Εταιρικοί συνεργάτες.
Ενδέχεται, επίσης, να κοινοποιήσουμε δεδομένα σας σε αξιόπιστους εταιρικούς συνεργάτες, όπως, ενδεικτικά, σε εταιρείες παροχής ασύρματων υπηρεσιών και επίσημους συνεργάτες του δικτύου. Οι συγκεκριμένοι φορείς μπορεί να χρησιμοποιούν τα προσωπικά σας δεδομένα, προκειμένου να σας παρέχουν απευθείας, υπηρεσίες που έχετε ζητήσει. εταιρία μας.


Πάροχοι υπηρεσιών.
Επιπλέον, ενδέχεται να αποκαλύψουμε προσωπικά σας δεδομένα σε εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες στην εταιρεία μας. Ειδικότερα, στην Εταιρεία μας υπηρεσίες διεξαγωγής ερευνών ικανοποίησης πελατών προσφέρουν οι εταιρείες GfK και CarConsult, υπηρεσίες διαγνωστικού ελέγχου και επισκευών των συστημάτων παρέχουν οι εταιρείες Clifford Thames, Infomedia Ltd, AutoOnShow Ltd, APS και Connect υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών προσφέρουν οι εταιρείες Checkfront, Marketing FX, G4S, GfK και Gforces. Οι εν λόγω εταιρείες/ Πάροχοι υπηρεσιών δεσμεύονται μέσω συμβατικών διατάξεων να μην χρησιμοποιούν δεδομένα σας για σκοπούς που δεν άπτονται των ανωτέρω υπηρεσιών.


Άλλα μέρη όταν απαιτείται από τη νομοθεσία ή εάν είναι απαραίτητο για την προστασία των υπηρεσιών μας.
Ενδέχεται να υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες αποκαλύπτουμε τις πληροφορίες σας σε άλλα μέρη: για λόγους συμμόρφωσης με τη νομοθεσία ή ως απόκριση σε υποχρεωτική νομική διαδικασία (όπως όταν υπάρχει ένταλμα έρευνας ή άλλη δικαστική εντολή), για λόγους επαλήθευσης ή αναγκαστικής συμμόρφωσης με τις πολιτικές που διέπουν τα προϊόντα και τις Υπηρεσίες μας και για λόγους προστασίας των δικαιωμάτων, της ιδιοκτησίας ή της ασφάλειας της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ / Jaguar Land Rover Ltd, θυγατρικών ή εταιρικών συνεργατών ή εξουσιοδοτημένων εμπόρων ή επισκευαστών αυτών.


Άλλα μέρη αναφορικά με τις εταιρικές συναλλαγές.
Ενδέχεται να αποκαλύψουμε τις πληροφορίες σας σε τρίτο μέρος στο πλαίσιο συγχώνευσης ή μεταφοράς, εξαγοράς ή πώλησης ή σε περίπτωση χρεωκοπίας.


Άλλα μέρη με τη συναίνεσή σας ή την καθοδήγησή σας.
Επιπλέον των ενημερώσεων που περιγράφονται στο παρόν Έντυπο Συγκατάθεσης και αφορούν στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, για να κοινοποιήσουμε πληροφορίες που σας αφορούν σε τρίτα μέρη, είναι απαραίτητο να έχουμε ξεχωριστά τη συναίνεσή σας ή εφόσον ζητήσετε την εν λόγω κοινοποίηση.


4. Πρόσβαση στα δεδομένα

Οι πελάτες μας έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που διατηρεί η εταιρεία καθώς και σε πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία αυτών. Μπορείτε να απευθύνεστε στον προϊστάμενο του Customer Relation Center της Jaguar Land Rover στην ηλεκτρονική διεύθυνση: jlrservice@petropoulos.com και στο τηλέφωνο: 210 3499414, για να ενημερώνεστε και να ζητάτε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας, τα οποία επεξεργαζόμαστε.


Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων της εταιρείας μας είναι ο κος Βλάχος Απόστολος που εκπροσωπεί την εταιρεία EMERAV, με έδρα επικοινωνίας στην Αθήνα, Σπύρου Φωκά 20, Αγ. Ανάργυροι, με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 211 11 33 583 ή στο email dpo@prostasiadedomenon.gr.
5. Δικαίωμα αντίρρησης

Οι πελάτες μας έχουν δικαίωμα να προβάλουν οποτεδήποτε, οποιεσδήποτε αντιρρήσεις έχουν για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που τους αφορούν. Μπορούν ανά πάσα στιγμή με έγγραφο αίτημα στην εταιρεία μας να ασκήσουν τα εξής δικαιώματα:


1. Δικαίωμα πρόσβασης : Δυνατότητα ενημέρωσης για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από την εταιρία μας, καθώς και δικαίωμα να λήψης αντίγραφου αυτών.
2. Δικαίωμα Διόρθωσης : Δικαίωμα ενημέρωσης και διόρθωσης ενδεχόμενων λαθών σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα
3. Δικαίωμα Διαγραφής : Δυνατότητα αίτησης της διαγραφής των προσωπικών δεδομένων των πελατών από την εταιρία μας. Κατ’ εξαίρεση μπορούμε να αρνηθούμε τη διαγραφή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
4. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας : Δικαίωμα αίτησης περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων από την εταιρία μας
5. Δικαίωμα στη φορητότητα : Δικαίωμα λήψης σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή, των προσωπικών δεδομένων που μας έχουν παρασχεθεί από τους πελάτες μας.
6. Δικαίωμα εναντίωσης : Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σχετικά με συγκεκριμένους σκοπούς, πχ εμπορικούς, διαφημιστικούς, στατιστικούς).


Στην περίπτωση που η διαβίβαση των δεδομένων είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων δικαστικώς ή εξωδικαστικώς το έννομο συμφέρον της εταιρείας μας υπερτερεί και δεν είναι δυνατή η ικανοποίηση του δικαιώματος εναντίωσης που τυχόν ασκηθεί. Επίσης, σε περίπτωση που θεωρήσει ο πελάτης ότι θίγονται καθ’ οιοδήποτε τρόπο τα προσωπικά του δεδομένα, μπορεί να υποβάλει ανά πάσα στιγμή καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).


6. Χρονικό Διάστημα διατήρησης προσωπικών δεδομένων.

Η εταιρεία μας δεν διατηρεί προσωπικά δεδομένα πελατών της για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από αυτό που απαιτείται για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών. Όταν δεν θα είναι πλέον απαραίτητα για την εταιρεία μας, θα προβούμε σε διαγραφή αυτών. Κατ’ εξαίρεση, θα συνεχίσουμε να τηρούμε τα ελάχιστα απαραίτητα δεδομένα σας, στο πλαίσιο των εκ του νόμου υποχρεώσεών μας (π.χ. για φορολογικούς, λογιστικούς σκοπούς, άσκηση νομίμων δικαιωμάτων μας) εφαρμόζοντας πάντα τα κατάλληλα μέτρα προστασίας.


7. Εκτελών την Επεξεργασία

Η εταιρεία μας αναθέτει στους επίσημους συνεργάτες της, τη συλλογή των ως άνω προσωπικών σας δεδομένων και τη διαβίβασή τους με ασφαλή τεχνικά μέσα στα εξειδικευμένα προγράμματα μας που λειτουργούμε για την προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών μας και την παρακολούθηση της ικανοποίησης των πελατών μας. Με τους εκτελούντες την επεξεργασία – επίσημους συνεργάτες μας, η εταιρεία μας έχει συνάψει σύμβαση επεξεργασίας δεδομένων, για τη διασφάλιση των απαραίτητων οργανωτικών και τεχνικών μέτρων για την ασφαλή επεξεργασία των δεδομένων σας. Εκτελούντες την επεξεργασία των δεδομένων που θα μας χορηγήσετε είναι οι εταιρείες:


 • Γ. Τζώρτζης Α.Ε, επί της Λεωφόρου Λαυρίου 99, 153 54 Γλυκά Νερά και με ΑΦΜ 999873733

 • ΣΠΑΝΟΣ Α.Ε, επί της Λεωφόρου Συγγρού 367, 175 64 Παλαιό Φάληρο και με ΑΦΜ 094142433

 • ΚΟΥΜΑΝΤΖΙΑΣ Α.Ε, επί της ΕΟ οδού Θεσσαλονίκης Αθηνών 2ο χλμ, 546 28 Θεσσαλονίκη και με ΑΦΜ 800537733 • Κατόπιν της παρεχόμενης ενημέρωσης και σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

  Παρέχω τη συγκατάθεσή μου στην ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε, στους επίσημους συνεργάτες της και τρίτους (παράγραφος 3 παρούσης) για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων για τους κάτωθι σκοπούς:


  Παρακαλούμε, συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία:
  - Όνομ/νο
  - Διεύθυνση Email
  - Για προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών και την αποστολή προσαρμοσμένων διαφημίσεων, περιεχομένου διαφημιζόμενων, καθώς και για την αποστολή προωθητικών μηνυμάτων επικοινωνίας.
  - Για τη διαπίστωση του βαθμού ικανοποίησης μου ως πελάτη σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Εταιρείας, μέσω της επεξεργασίας μελετών και ερευνών αγοράς.
  - Για την παροχή υπηρεσιών διαγνωστικού ελέγχου και επισκευών των συστημάτων της εταιρείας μας.
  - Για την παροχή υπηρεσιών εξυπηρέτησης πελατών
  - Επιθυμώ η εταιρεία να επικοινωνεί μαζί μου μέσω :