ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

LEGO TECHNIC DEFENDER

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
LEGO TECHNIC DEFENDER

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ», επίσημος εισαγωγέας αυτοκινήτων Jaguar Land Rover στην Ελλάδα, που εδρεύει στην Αθήνα Αττικής, επί της οδού Ιερά Οδός αριθ. 96-104 με Α.Φ.Μ.: 094043269 (εφεξής χάριν συντομίας η Εταιρεία), διεξάγει κλήρωση – προωθητική ενέργεια, με αντικείμενο τη διάθεση ενός παιχνιδιού Lego Defender αξίας 209€, κατόπιν της διαδικασίας που περιγράφεται στους παρόντες όρους. Η παρούσα ενέργεια διέπεται από τους ακόλουθους όρους συμμετοχής, οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι καθ’ όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού (ως ορίζεται κατωτέρω) στη διεύθυνση https://www.landrover.gr/defender-terms-and-conditions.

Η συμμετοχή στην παρούσα ενέργεια συνιστά́ ρητή́ και ανεπιφύλακτη αποδοχή́ των παρόντων όρων και προϋποθέσεων από όλους τους συμμετέχοντες.


1.Δικαίωμα Συμμετοχής και Αντικείμενο του Διαγωνισμού

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα ηλικίας άνω των 18 ετών με πλήρη ικανότητα προς δικαιοπραξία, οι οποίοι είναι μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδας.

Από το δικαίωμα συμμετοχής αποκλείονται όλοι οι εργαζόμενοι της Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ, οι σύζυγοι αυτών, καθώς και όσοι έχουν υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης με τα ανωτέρω πρόσωπα και συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τρίτου βαθμού.

Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων κατά παράβαση των παρόντων όρων θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη.

Αντικείμενο-βραβείο της παρούσας προωθητικής ενέργειας είναι ένα LEGO Technic Defender της εταιρείας Lego toys.

2. Διαδικασία & Χρόνος Υποβολής Συμμετοχής

Οι συμμετοχές υποβάλλονται μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης Facebook και Instagram, στους επίσημους λογαριασμούς της Land Rover Ελλάδος (https://www.facebook.com/LandRoverGreece και https://www.instagram.com/landrovergreece/) ως σχόλιο κάτω από τη σχετική δημοσίευση της Εταιρείας μέσω σχετικής ανάρτησης φωτογραφίας ενός σκίτσου από κάθε συμμετέχοντα. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό μέσω Instagram απαιτείται οι χρήστες να έχουν δημόσιο (public) προφίλ.

Η διάρκεια του χρόνου υποβολής συμμετοχών ορίζεται από το χρονικό σημείο της ανάρτησης της Εταιρείας (Τρίτη 14/04/2020) μέχρι την Πέμπτη 23/4/2020 και ώρα 23:59.

Κάθε συμμετέχων με την αποδοχή των παρόντων όρων συμμετοχής του στον ανωτέρω διαγωνισμό δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι δεν θίγει οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτου και ιδιαίτερα πνευματικά δικαιώματα, το δικαίωμα της προσωπικότητας και το δικαίωμα επί του ονόματος οιουδήποτε τρίτου. Κατά την διάρκεια του διαγωνισμού, τυχόν σχόλια δυσφημιστικά, άσεμνα, που τυχόν παραβιάζουν τα πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα τρίτων ή που περιέχουν οποιοδήποτε παράνομο περιεχόμενο, θα διαγράφονται από την σελίδα. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των παρόντων όρων και των χρηστών και συναλλακτικών ηθών, αναλαμβάνοντας αποκλειστικά κάθε σχετική αστική ή ποινική ευθύνη.

3. Χρόνος, Τόπος & Τρόπος Διεξαγωγής της κλήρωσης – Παραλαβή του Δώρου, Όρια Χρήσης

Η κλήρωση θα διεξαχθεί την Παρασκευή 24 Απριλίου 2020, με χρήση ηλεκτρονικού συστήματος κληρώσεων (https://commentpicker.com/), παρουσία του Γενικού Διευθυντή της Jaguar Land Rover Ελλάδος κ. Νικόλαου Μπέλλου.

Ο νικητής θα ανακοινωθεί το αργότερο τη Δευτέρα 27/04/2020 και θα ενημερωθεί σχετικά μέσω Facebook Messenger ή Instagram chat και στη συνέχεια θα αποσταλεί το έπαθλο σε αυτόν μέσω courier.

Η Εταιρεία έχει δικαίωμα να ζητήσει και ο νικητής έχει δικαίωμα να αρνηθεί, να συμμετάσχει σε διαφημιστική προωθητική ενέργεια υπό την ιδιότητα του νικητή (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά φωτογράφιση, ανάρτηση στο διαδίκτυο των φωτογραφιών κ.ά.).

Η ευθύνη της Εταιρείας περιορίζεται στη διάθεση του ανωτέρω αναφερόμενου δώρου. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη ούτε εγγυάται τη λειτουργικότητα ή την έλλειψη ελαττωμάτων του δώρου ούτε εγγυάται κάποια συμφωνημένη ιδιότητα. Μετά την λήξη του διαγωνισμού και της παράδοσης του δώρου κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Εταιρείας παύει να υφίσταται.

4. Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η Εταιρεία στο πλαίσιο διενέργειας κληρώσεων ως προωθητικών ενεργειών για τη διαφήμιση των προϊόντων που εμπορεύεται, καθίσταται υπεύθυνος επεξεργασίας με την έννοια του Κανονισμού της Ε.Ε. 2016/679 [Γ.Κ.Π.Δ.].

Τα δεδομένα που καταχωρούνται από τους συμμετέχοντες αποκτώνται από την Εταιρεία νόμιμα και σύμφωνα με όσα ορίζει ο Κανονισμός της Ε.Ε. 2016/679 [Γ.Κ.Π.Δ.]

Η συμμετοχή στην Κλήρωση προϋποθέτει και καθιστά αναγκαία τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία περιγράφονται κατωτέρω, τυγχάνουν επεξεργασίας από την Εταιρεία σύμφωνα με τους ρητώς καθοριζόμενους όρους του παρόντος και τον Γ.Κ.Π.Δ., αποκλειστικά για τους σκοπούς της Κλήρωσης (συμμετοχή, ανακοίνωση/δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων), την απόδοση του δώρου, την προβολή και προώθηση του διαγωνισμού για προωθητικούς σκοπούς, καθώς επίσης και την εκπλήρωση τυχόν προβλεπόμενων από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία υποχρεώσεων της Εταιρείας και την ικανοποίηση τυχόν εννόμων συμφερόντων της, σύμφωνα πάντοτε με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Ειδικότερα, τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει και επεξεργάζεται η Εταιρεία είναι: Α) Για τους συμμετέχοντες: το Instagram ή Facebook ID, στοιχεία δημόσιου προφίλ Instagram ή Facebook. Β) Για τον νικητή: επιπλέον των ανωτέρω, τηλέφωνο επικοινωνίας, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ΑΔΤ. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να γίνεται χρήση των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τα παραπάνω, παρακαλούμε να μην συμμετάσχετε στον διαγωνισμό.

Από το ανωτέρω πλαίσιο διέπεται ο σκοπός και το όριο χρήσης των δεδομένων αυτών από την Εταιρεία και τις σχετιζόμενες με αυτήν εταιρείες συναφούς αντικειμένου. Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων συλλέγονται προκειμένου να εξασφαλισθεί η ορθή συμμετοχή του υποκειμένου των δεδομένων στον διαγωνισμό, ειδικότερα για την ταυτοποίηση των συμμετεχόντων, την επιβεβαίωση των στοιχείων των νικητών και την παράδοση του δώρου σε αυτούς, και δε θα χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς ούτε θα διαβιβασθούν σε τρίτους, πέραν των εκτελούντων τη σχετική επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της Διοργανώτριας, οι οποίοι θα παράσχουν τις αναγκαίες υπηρεσίες για την ανάδειξη των νικητών και την παράδοση του δώρου. Τα δεδομένα τηρούνται μόνο για το χρονικό διάστημα μέχρι την ανάδειξη του νικητή. Τα στοιχεία των νικητών θα τηρούνται για το διάστημα που απαιτείται με βάση τις φορολογικές διατάξεις και με σκοπό την τελική απόδοση του δώρου.

Τα υποκείμενα – συμμετέχοντες μπορούν ανά πάσα στιγμή να εναντιωθούν στην επεξεργασία προσωπικών τους δεδομένων και στην αποστολή emails και να ασκήσουν το σχετικό εκ του νόμου δικαίωμά τους, αίροντας τη συναίνεση αυτή, ζητώντας τη διαγραφή τους (unsubscribe) από κάθε σχετική λίστα αλληλογραφίας και επικοινωνίας της Εταιρείας και των αυτής συνδεδεμένων με συναφές αντικείμενο επιχειρήσεων.

Το υποκείμενο των δεδομένων δύναται ανά πάσα στιγμή να ασκήσει τα δικαιώματα που προβλέπει ο Κανονισμός της Ε.Ε. 2016/679, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος ενημέρωσης και πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής (δικαίωμα στην λήθη), περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας και του δικαιώματος αντίρρησης. Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται με την αποστολή επιστολής στη διεύθυνση Ιερά Οδός αριθ. 96-104 (Τ.Κ.: 10447) ή με ηλεκτρονικό μήνυμα στην e-mail διεύθυνση jlrenquiries@petropoulos.com

Εφόσον το υποκείμενο ασκήσει οποιαδήποτε από τα δικαιώματα αυτά, η Εταιρεία θα απαντήσει εντός τριάντα (30) ημερών από τη με δόκιμο τρόπο λήψη του, αφού ενημερώσει το υποκείμενο είτε για την ικανοποίηση του αιτήματος είτε για τους νόμιμους λόγους που την εμποδίζουν.

Επίσης, το υποκείμενο διατηρεί πάντα το δικαίωμα να απευθύνεται στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία μπορεί να δεχθεί και την υποβολή σχετικών παραπόνων είτε σε γραπτή μορφή στο πρωτόκολλό της (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ.: 11523, Αθήνα) είτε ηλεκτρονικά (complaints@dpa.gr).

5. Λοιποί Όροι

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη κρίση της να τροποποιεί μονομερώς όλους τους όρους του παρόντος διαγωνισμού και της κλήρωσης που θα ακολουθήσει, να συντομεύει ή να παρατείνει τη διάρκειά του, να διακόπτει, ματαιώνει ή ακυρώνει το διαγωνισμό.

Τα αποτελέσματα της κλήρωσης δεν μπορούν να αμφισβητηθούν ή να προσβληθούν με οποιοδήποτε ένδικο μέσο.

Για κάθε διαφορά ήθελε προκύψει από την κλήρωση και την ερμηνεία – εφαρμογή των παρόντων, τα μέρη θα επιδιώξουν το φιλικό διακανονισμό της και θα εξαντλήσουν κάθε δυνατότητα επίλυσής της με εναλλακτικές μεθόδους, συμφωνώντας ήδη δια των παρόντων όρων, την επιδίωξη προσφυγής στη διαδικασία της διαμεσολάβησης του Ν. 3898/2010, όπως τροποποιημένος θα ισχύει κατά το χρόνο προσφυγής στη διαδικασία. Εφαρμοστέο δίκαιο σε κάθε περίπτωση είναι αποκλειστικά το Ελληνικό.

Σε περίπτωση που η διαφορά δεν ήθελε επιλυθεί δια της διαμεσολάβησης ή έστω με άλλο τρόπο εναλλακτικής επίλυσης, αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών.